Сoмнителна набавка: Во Зајас училиште плаќа 7,5 милиони евра за дрва за гpeење

Основното училиште „Фаик Коница“ во Зајас отвора јавна набавка за дрва за греење од мегаломанска сума.

Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ е 438.252.000,00 денари.


Име на носителот на набавката е Друштво за транспорт, производство, угостителство, услуги и трговија КОСТА-КОМЕРЦ 1 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево.


Колку дрва се потребни за училиште во време на онлајн настава? Ова прашање, сумата за дрва и податоците од документацијата ја прават набавката сомнителна.


извор: infomax.mk

29060043_2016680208590936_36926234558838
  • Facebook

© 2020 Аналитикум / Analitikum