Владата бара Спорт Клуб и Арена да бидат на македонски јазик


Владата ја разгледа и усвои информацијата за овозможување содржина и емитување на македонски/албански јазик на Спорт Клуб и Арена Спорт.


Тие се регистрирани во нашата држава, и ѝ препорача на Агенцијата за електронски комуникации, како надлежно тело, да формира работна група со релевантни институции и да пристапи кон изнаоѓање начин за спроведување на заклучокот за регулирање на јазичното покривање со официјален јазик на барем на спортските канали кои се реемитуваат на територијата на Македонија преку јавни комуникациски мрежи и да ја извести Владата во рок од 3 месеци за оваа можност.

29060043_2016680208590936_36926234558838